SPRAWDŹ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co to jest KWIT Dochodowy?

Jest to papier wartościowy, któremu nadano formalny charakter weksla. KWIT Dochodowy (Komercyjny weksel Inwestycyjny Terminowy, Dochodowy) różni się jednak funkcjonalnie od typowych weksli – które mają tylko funkcje zabezpieczające lub płatnicze. KWIT Dochodowy to coś więcej. Dlatego zastosowano bardziej rozbudowaną nazwę, lepiej oddającą specyfikę tego oryginalnego papieru wartościowego. Formalny charakter weksla daje mu szereg zalet – np. mocny charakter zabezpieczający, poprzez ogromną łatwość egzekucyjną. Z drugiej strony zastosowanie dyskont, oraz wypłacanie kuponów daje Inwestorowi możliwość udziału w zyskach z biznesu leasingowego.

2. Czy KWIT-y Dochodowe to pomysł BREWE Leasing czy też zaczerpnęliście go z innego źródła?

Sam pomysł weksli komercyjnych nie jest nowy. Ten instrument obchodził właśnie w Polsce ćwierćwiecze historii. Na bazie tradycyjnych rozwiązań, takich jak Prawo wekslowe i tradycyjny KWIT, wdrożyliśmy jednak wiele własnych pomysłów i funkcji. Stąd nasza oryginalna nazwa papieru wartościowego: KWIT Dochodowy.

3. Jaka jest podstawa prawna emisji KWIT-ów Dochodowych?

Emisja KWIT-ów Dochodowych odbywa się na podstawie Prawa wekslowego oraz uchwał zarządu BREWE Leasing. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że Prawo wekslowe z roku 1936 jest jednym z najstarszych, wciąż obowiązujących polskich aktów prawnych. Wskazuje to na ogromną stabilność uregulowań prawnych w tym zakresie.

4. Jaka jest różnica pomiędzy obligacjami korporacyjnymi a wekslami inwestycyjnymi?

Przede wszystkim jest to różnica formalna – jest to po prostu inny papier wartościowy, tworzony w oparciu o inne regulacje prawne. Tradycyjnie KWIT miały charakter dyskontowy i nie wypłacały kuponów. My to zmieniliśmy i kupony wypłacamy. Również tradycyjnie operowano w KWIT-ach bardzo dużymi nominałami i to też zmieniliśmy. Od strony praktycznej, w stosunku do obligacji, przy emisji weksli mamy mniej regulacji formalnych, które pociągałyby za sobą dodatkowe koszty – a tym samym przecież finalnie musiałyby obciążać inwestorów – kosztem niższych odsetek. wekslem ma też wyższą moc i szybkość egzekucji niż obligacja – co zwiększa bezpieczeństwo inwestorów. W naszej konstrukcji KWIT-u Dochodowego mamy też lepsze rozwiązania podatkowe. Poza tym, w konstrukcji  KWIT-u Dochodowego, w rozumieniu inwestora i skutków finansowych, poza wspomnianymi przewagami KWIT-ów Dochodowych, są to funkcjonalnie instrumenty podobne – o charakterze dłużnym, wypłacające kupony.

5. Czy mogę kupić kilka KWIT-ów Dochodowych różnych serii?

Tak, KWIT-y Dochodowe można nabywać w dowolnych konfiguracjach. Stale są dostępne papiery wartościowe o wyjściowych „nominałach” (cenie nabycia w pierwszym dniu emisji) 5, 20 i 50 tys. złotych. Można nabyć kilka KWIT-ów, jak również KWIT-y różnych serii. Oczywiście, pamiętajmy, że cena sprzedaży KWIT-u rośnie o niewielki ułamek procenta każdego dnia.

6. Czy to bezpieczna inwestycja?

Emitent uczynił wiele starań, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Jednak z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że odpowiedzialny Emitent nie może zapewniać o całkowitym braku ryzyka. Nie ma całkiem bezpiecznych inwestycji. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, wprowadza w błąd Inwestora. Jednak w naszym wypadku zastosowano szereg mechanizmów w celu zabezpieczenia przed ryzykiem. Wprowadziliśmy instytucję administratora zastawu – kancelarii adwokackiej i depozytu notarialnego. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta/BREWE Leasing o wartości nie mniejszej niż 120%. W przypadku wierzytelności Emitenta/BREWE Leasing, wynikających z umów leasingowych, dodatkowe zabezpieczenie stanowią przedmioty leasingu stanowiące własność Emitenta. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Emitent/BREWE Leasing złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 kpc. Wreszcie sam weksel stanowi zabezpieczenie często stosowane w innych sytuacjach. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.

7. Jak w praktyce wyglądałoby spieniężenie weksli przez Inwestora w przypadku braku płatności ze strony Emitenta?

Właśnie w tym celu powołany jest administrator zastawu oraz depozyt notarialny. Wszystkimi czynnościami zajmie się administrator, we współpracy z notariuszem. Warto przypomnieć, iż KWIT-y Dochodowe są zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym. Środki zabezpieczone zastawem są wyłączone z masy upadłościowej – analogicznie jak np. hipoteka. Czyli środki podczas trwania KWIT-ów pozostają w dyspozycji administratora, który w razie jakiś problemów z płatnościami spienięża dostępne środki i rozlicza inwestorów. Ponieważ stosujemy zabezpieczenie na poziomie 120%, nie może się zdarzyć sytuacja, iż środków zabraknie. Mamy tu stosowną poduszkę bezpieczeństwa. Dodatkowo administrator ma zabezpieczenie w trybie art 777 Kpc, więc może się zabezpieczać również na innym majątku spółki. KWIT-y Dochodowe są przechowywane w depozycie notarialnym. Notariusz nie może wydać depozytu komuś innemu niż osoba wskazana, czyli administratorowi zastawu. Inwestor jest pod tym względem bezpieczny do momentu wykupu KWIT-u.

8. Dlaczego jest to atrakcyjny produkt?

KWIT Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć w biznesie firmy BREWE Leasing. To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez administratora zastawu) jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje własnością Emitenta). Odróżnia to korzystnie KWIT Dochodowy od innych podobnych produktów dostępnych na rynku, które mają zwykle tylko jeden poziom zabezpieczeń. Jest to inwestycja o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach. Jest to zatem świetny produkt rentierski. Równocześnie jest inwestycją o wysokim poziomie elastyczności. Inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji.

9. Po co BREWE Leasing emituje KWIT-y Dochodowe?

Działalność prowadzona przez BREWE Leasing polega na udostępnianiu innym przedsiębiorcom kapitału, w szczególności poprzez leasingi lub faktoring. BREWE Leasing na tych operacjach generuje własne przychody i zyski. Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem BREWE Leasing emituje papiery dłużne, by pozyskać kapitał na budowanie masy finansowej swojego biznesu. Pozyskane pieniądze będą wykorzystywane na podstawowy cel działalności BREWE leasing – w tym na zakup leasingowanych środków.

10. Na co przeznaczone są zainwestowane pieniądze?

BREWE Leasing jest firmą działająca w branży leasingów i faktoringu. Oznacza to pośrednictwo w finansowaniu działalności przedsiębiorców za stosownym wynagrodzeniem. Naszym towarem jest pieniądz! Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem zainwestowane pieniądze będą wykorzystywane na wspomniany podstawowy cel działalności BREWE Leasing – w tym na zakup leasingowanych środków lub na faktoring.

11. Jak wygląda wypłacanie kuponów?

Z KWIT-ów Dochodowych wypłacane są kupony co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu weksla. Wszystkie KWIT-y Dochodowe danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia w tej samej wysokości. Naliczanie kuponów rozpoczynamy już od pierwszego dnia oferowania papieru wartościowego, pomimo, że sam KWIT Dochodowy powstaje po zakończeniu emisji. Z tego powodu cena nabywanego papieru wartościowego musi być każdego dnia wyższa, tak aby Inwestorzy, nabywający KWIT-y Dochodowy wcześniej, nie byli poszkodowani. Ci, którzy nabywają KWIT wcześniej, otrzymują premię w postaci niższej ceny zakupu. Z tego samego powodu pierwszy wypłacany kupon jest wyższy – bo obliczany jest on już od pierwszego dnia oferty, a wypłacany po kwartale od zakończenia emisji. Zaczyny od wypłacania kuponu obliczanego w skali roku według stawki 7,5%. Po zakończeniu pierwszego okresu inwestycyjnego, który trwa 18 miesięcy, inwestor może skorzystać z możliwości dalszego uczestnictwa w programie emisyjnym i nabywa prawo do kupna KWIT-u o wyższym oprocentowaniu. W kolejnych okresach inwestycyjnych, tym razem już rocznych, stawka procentowa kuponu rośnie odpowiednio do 8,0%; 8,5%; 9,0% i 9,5%. Oczywiście zależy to od jego decyzji, czy chce skorzystać z rosnących kuponów. Inwestor ma swobodę wyjścia z inwestycji na koniec każdego okresu.

12. Kto i kiedy odprowadza podatek od zysków kapitałowych?

W wypadku osób fizycznych będących rezydentami, płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego obliczenie i odprowadzenie jest Emitent. Wedle obecnie obowiązujących interpretacji: w przeciwieństwie do obligacji, weksel nie jest traktowany jako instrument procentowy, lecz dyskontowy. Dochodem podatnika jest dyskonto papieru wartościowego. Jako dochód rozumie się środki pieniężne postawione do dyspozycji Inwestora, przekraczające koszt nabycia KWIT-u Dochodowego (weksla). Oznacza to, iż sama wypłata kuponów nie jest obciążona podatkiem. Nie ma również obciążenia podatkowego w przypadku reinwestowania KWIT-u. Podatek jest obliczany dopiero przy finalnym wyjściu z inwestycji. W przypadku osób prawnych oraz nierezydentów obowiązują inne zasady, które należy każdorazowo indywidualnie analizować (np. w kontekście istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Powyższa informacja ma charakter ogólny. Zwracamy uwagę, że w celu uzyskania wyczerpującej informacji w tym zakresie należy się skonsultować z własnym doradcą podatkowym.

13. Czy istnieje możliwość wcześniejszego wykupu KWIT-u Dochodowego i z czym to się wiąże?

KWIT Dochodowy można przedstawić Emitentowi do wykupu w przewidzianym terminie na koniec każdego okresu inwestycyjnego. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi obciążeniami. W indywidualnych przypadkach można się również zwrócić do Emitenta o wcześniejszy wykup w czasie trwania okresu inwestycyjnego. Wiąże się to jednak z koniecznością odliczenia od Sumy wekslowej dodatkowej opłaty w wysokości sumy wartości pozostałych do wykupu kuponów, powiększonych o 50%. Konieczność takiego odliczenia wynika z dyskontowego charakteru KWIT-u. A zatem nie jest możliwy przedterminowy wykup po wartości sumy wekslowej, gdyż suma wekslowa jest większa od kwoty, za jaką KWIT nabył Inwestor, o przewidywane do wypłaty kupony.

14. Dlaczego muszę zostawić KWIT Dochodowy w depozycie notarialnym?

Zastrzeżenie takie wynika z formalnego charakteru KWIT-u Dochodowego jako weksla. Aby z weksla uzyskać płatności, czyli aby mógł być on wykupiony (czy to w formie zaliczek na wykup – kuponów, czy to finalnego wykupu), należy go fizycznie, w formie materialnej, przedstawić do wykupu. W przypadku weksli w depozycie, czynności te wykonuje w imieniu Inwestora administrator zastawu. Inwestor nie musi się więc tym zajmować. Analogicznie należy potraktować płatność podatku od zysków kapitałowych, jakie Emitent jest zobowiązany potrącić z finalnego wykupu. W przypadku braku przechowywania weksla w depozycie, pojawia się konieczność pobierania od Inwestora kaucji na taki podatek, gdyż inaczej Emitent nie byłby w stanie zrealizować obowiązku płatnika podatku. Wynika z tego, że przechowywanie weksla poza depozytem jest możliwe, ale bardzo niedogodne dla Inwestora.

15. Jak wygląda proces dziedziczenia w przypadku inwestycji w KWIT Dochodowy?

KWIT Dochodowy, jak każdy papier wartościowy, jest dziedziczony na zasadach ogólnych. Czyli potencjalny spadkobierca wstępuje w prawa pierwotnego posiadacza KWIT-u (nabywa własność weksla), na podstawie stwierdzenia nabycia spadku – np. przed sądem lub notariuszem. O fakcie dziedziczenia należy powiadomić Emitenta możliwie jak najszybciej, w celu dokonania stosownych formalności, związanych ze zmianą beneficjenta KWIT-u Dochodowego. Formalności te załatwiane są bezpłatnie.

16. Czy do KWIT-u Dochodowego mogę udzielić pełnomocnictwa?

Inwestor może realizować wszystkie swoje prawa również za pośrednictwem pełnomocnika. W celu uniknięcia niejasności, powinno być udzielone pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym lub pełnomocnictwo notarialne. Obowiązują tutaj ogólne zasady udzielania pełnomocnictw(a) i jego zakresu. Nie można udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności niezgodnych z prawem lub tam, gdzie nie można udzielić pełnomocnictwa. W szczególności pełnomocnik nie może żądać przelewania wypłacanych kuponów na swoje konto, a nie konto Inwestora.

17. Czy mogę złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

Obowiązują tu ogólne przepisy prawa, w tym dotyczące dziedziczenia. A zatem dysponowanie KWIT-em odbywa się na podstawie stwierdzenia nabycia spadku. Zwracamy również uwagę, że wszelkie pełnomocnictwa wygasają wraz ze śmiercią udzielającego pełnomocnictwo.

18. Skąd się bierze różna cena KWIT-u Dochodowego?

KAŻDY INWESTOR, NIEZALEŻNIE OD MOMENTU W KTÓRYM ZAPŁACIŁ ZA KWIT Dochodowy (czy to np. 1 lipca, czy też 30 września) otrzyma od KWIT-u Dochodowego danej serii, w oznaczonym dniu, TĄ SAMĄ KWOTĘ PIERWSZEGO KUPONU.      
Aby wyrównać różnicę dochodu pomiędzy szybko decydującymi się inwestorami, a tymi, którzy potrzebują czasu na decyzje, cena zakupu KWIT-u Dochodowego o „nominale” np. 50.000,00 zł wynosi równo 50.000,00 zł TYLKO pierwszego dnia emisji.          
Każdy dzień zwłoki przez inwestora powoduje, że musimy podnosić tą cenę poprzez zmniejszenie dyskonta w wysokości 7,5% p.a. od ceny wyjściowej – neutralizujemy w ten sposób fakt, że wszyscy inwestorzy otrzymują kupon tego samego dnia i o tej samej wartości od danego „nominału” KWIT-u Dochodowego dla każdego z inwestorów. A 7,5% w skali roku, oznacza wzrost ceny o 0,020548% każdego dnia.

19. Czym konkurujecie w branży? Co jest głównym motorem firmy - w sensie produktu?

Bezpieczeństwo, elastyczność i innowacja – to nasze podejście do klienta. Stosujemy niestandardowe zabezpieczenia transakcji. To pozwala nam sięgać po klientów nieobsługiwanych przez rynek korporacyjnych firm leasingowych. “Szyjemy” produkty na miarę oczekiwań. Finansujemy przedmioty leasingu, nie będące w kręgu zainteresowania wspomnianych wyżej firm. Na przykład wartości niematerialne i prawne, stada zwierząt itp. W zakresie faktoringu finansujemy np. jednostkowo mniejsze faktury. Wpisuje się to bardzo dobrze w potrzeby grupy MSP.

20. Co jeśli właściciel KWIT-u Dochodowego nagle umrze? Jak wygląda kwestia dziedziczenia?

Na wypadek braku zapisu w testamencie prawa do KWIT-u Dochodowego podlegają dziedziczeniu ustawowemu, tak jak każde inne składniki majątku. Aby te prawa faktycznie zrealizować, potrzebne jest postanowienie o nabyciu spadku – tj. sądowe, lub akt notarialny. Wtedy taki dokument należy dostarczyć Emitentowi w celu zmiany osoby uprawnionej z KWIT Dochodowy.

21. Jeżeli wydział‚ gospodarczy będzie zamknięty jak zadziała Administrator hipoteki?

Dostępność Sądu Rejonowego Wydział Zastawów Rejestrowych Warszawa ul. Czerniakowska.

Po analizie ogłoszenia na stronie internetowej sądu oraz uzyskaniu przed chwilą informacji telefonicznie podaję, że sąd pracuje standardowo jak inne sądy w kraju. Oznacza to, że w zasadzie nie jest dostępny dla publiczności, ale pracownicy są. Tzn. odbywają się tylko posiedzenia pilne, ale w przypadku zastawu w ogóle odbywa się to wszystko jak Państwo wiecie zaocznie. Czyli normalnie mamy kierować korespondencję do sądu, sędziowie są i pracują tylko na zmiany, więc może być trochę dłużej niż zwykle. Oczywiście, pracowników sekretariatu też jest mniej.

Informacja o tym, że sądy gospodarcze są zamknięte – jak powiedziała mi Pani w biurze obsługi interesanta – mogła gdzieś być podana i wynikała z zamknięcia tzw. okienek przy Czerniakowskiej 100. Natomiast, takie okienko przy Czerniakowskiej 100A nadal funkcjonuje, czyli też można składać pisma na biurze podawczym. W sądach na naszym terenie niestety tego nie ma. Musimy korespondencję wysyłać pocztą. 


22. Czy zabezpieczenia są ustanawiane grupowo czy indywidualnie na każdego klienta?

Ponieważ mamy administratora zastawu, zastaw ustanawiany jest zastaw dla serii (czyli grupowo), a nie indywidualnie dla każdego inwestora.

 


23. Cesja prowizji na wypadek choroby i śmierci pośrednika - opinia prawna.

Uważam, że takie roszczenie o prowizję, która należna będzie w przyszłości, w związku z rolowaniem, czyli data wymagalności będzie przesunięta w czasie, gdy w międzyczasie pośrednik by zmarł, to normalnie, będzie to wchodzić w skład spadku i spadkobiercy będą mogli się jej domagać, po okazaniu prawomocnego postanowienia spadkowego.

Trudno natomiast, zawrzeć w obecnej umowie taki zapis, wiążący tak naprawdę przyszłych spadkobierców-nieprzedsiębiorców, gdyż umowa jest umową z konkretnym przedsiębiorcą, zajmującym się jak rozumiem pośrednictwem finansowym.

To jest ogólna zasada dziedziczenia:

Art. 922 [Pojęcie] K.c.

  • 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
  • 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

 

O ile taka umowa wygaśnie z chwilą śmierci, to spadkobiercy będą mogli domagać się prowizji.Nie widząc tej konkretnej umowy, przyjmuję, że jest to umowa agencyjna albo jakaś mieszana, do której jako pochodnej stosuje się jednak, przepisy o umowie zlecenia. Poniżej na potwierdzenie mojego stanowiska fragment komentarza:

Art. 922 KC red. Gniewek 2019, wyd. 9/Kuźmicka-Sulikowska

  1. Zlecenie. Co do zasady zlecenie wygasa w wyniku śmierci przyjmującego zlecenie, choć strony mogą umówić się odmiennie (art. 748 KC; rozwiązanie takie tłumaczy się tym, że ten stosunek opiera się na zaufaniu stron do siebie i z generalnej reguły – choć doznającej wyjątków – osobistego wykonywania zlecenia przez przyjmującego zlecenie, wynikającej z art. 738 § 1 KC). Z mocy art. 750 KC norma ta znajduje zastosowanie do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Ponadto w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że stosować ją także należy do umowy komisu i umowy agencyjnej (wyr. SN z 19.10.1984 r., I CR 175/84, OSNC 1985, Nr 8, poz. 114; T. Wiśniewski, Umowa agencyjna, s. 155; E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna, s. 210). Jednak, jeżeli przyjmujący zlecenie zmarł już po dokonaniu zleconej mu czynności, to dający zlecenie może od spadkobierców przyjmującego zlecenie żądać przeniesienia prawa, które ten ostatni nabył przed śmiercią w wykonaniu zlecenia (wyr. SN z 23.12.1977 r., IV CR 358/77, Legalis; wyr. SN z 23.8.1977 r., IV CR 338/77, Legalis). Z kolei na mocy art. 7643 § 4 KC spadkobiercy zmarłego agenta mogą żądać należnego mu świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w art. 7643 § 1 KC.

 

I z drugiego komentarza:

Na spadkobierców przechodzą na zasadach ogólnych prawa i obowiązki z większości umów uregulowanych w KC, takich jak: sprzedaż, umowa zamiany, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane, dzierżawa, leasing, pożyczka, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa przechowania, umowa składu, czy umowa poręczenia. Na tych samych zasadach przechodzą na spadkobierców prawa i obowiązki z umów nienazwanych (np. factoringu, franchisingu, sponsoringu), chyba że akurat w danej sytuacji są one ściśle związane z osobą zmarłego (por. Księżak, Prawo spadkowe, 2017, Nb 70).

 

W przepisach stricte o umowie agencyjnej w k.c. jest taki wyraźny przepis:

Art. 7643 [Świadczenie wyrównawcze]

  • 1. Po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę przez agenta prowizji od umów zawartych przez dającego zlecenie z tymi klientami, przemawiają za tym względy słuszności.
  • 2. Świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, wynagrodzenie to oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania.
  • 3. Uzyskanie świadczenia wyrównawczego nie pozbawia agenta możności dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  • 4. W razie śmierci agenta, świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w § 1, mogą żądać jego spadkobiercy.
  • 5. Możliwość dochodzenia roszczenia o świadczenie wyrównawcze zależy od zgłoszenia przez agenta lub jego spadkobierców odpowiedniego żądania wobec dającego zlecenie przed upływem roku od rozwiązania umowy.

 


Zadzwoń już teraz:

Śledź nas:

Share This