SPRAWDŹ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co to jest Komercyjny Weksel Inwestycyjny, Terminowy, Dochodowy (KWIT Dochodowy)?

Jest to papier wartościowy, któremu nadano formalny charakter Weksla. KWIT Dochodowy różni się jednak funkcjonalnie od typowych Weksli – które mają tylko funkcje zabezpieczające lub płatnicze. KWIT Dochodowy to coś więcej. Dlatego zastosowano bardziej rozbudowaną nazwę, lepiej oddającą specyfikę tego oryginalnego papieru wartościowego. Formalny charakter Weksla daje mu szereg zalet – np. mocny charakter zabezpieczający, poprzez ogromną łatwość egzekucyjną. Z drugiej strony zastosowanie dyskont, oraz wypłacanie Kuponów daje Inwestorowi możliwość udziału w zyskach z biznesu leasingowego.

2. Jaka jest podstawa prawna emisji Weksli?

Emisja Weksli odbywa się na podstawie Prawa wekslowego oraz uchwały zarządu BREWE Leasing. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że Prawo wekslowe z roku 1936 jest jednym z najstarszych, wciąż obowiązujących polskich aktów prawnych. Wskazuje to na ogromną stabilność uregulowań prawnych w tym zakresie.Emisja Weksli odbywa się na podstawie Prawa wekslowego oraz uchwały zarządu BREWE Leasing. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że Prawo wekslowe z roku 1936 jest jednym z najstarszych, wciąż obowiązujących polskich aktów prawnych. Wskazuje to na ogromną stabilność uregulowań prawnych w tym zakresie.

3. Czy mogę kupić kilka Weksli różnych serii?

Tak, Weksle można nabywać w dowolnych konfiguracjach. Można nabyć kilka Weksli, jak również Weksle różnych serii.

4. Czy to bezpieczna inwestycja?

Emitent uczynił wiele starań, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Jednak z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że odpowiedzialny Emitent nie może zapewniać o całkowitym braku ryzyka. Nie ma całkiem bezpiecznych inwestycji. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, wprowadza w błąd Inwestora. Jednak w naszym wypadku zastosowano szereg mechanizmów w celu zabezpieczenia przed ryzykiem. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta/BREWE Leasing o wartości nie mniejszej niż 120%. W przypadku wierzytelności Emitenta/BREWE Leasing, wynikających z umów leasingowych, dodatkowe zabezpieczenie stanowią przedmioty leasingu stanowiące własność Emitenta. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Emitent/BREWE Leasing złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 kpc. Wreszcie sam Weksel stanowi zabezpieczenie często stosowane w innych sytuacjach. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.

5. Dlaczego jest to atrakcyjny produkt?

KWIT Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć w biznesie firmy BREWE Leasing. To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie Weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez Administratora Zastawu) jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje własnością Emitenta). Odróżnia to korzystnie KWIT Dochodowy od innych podobnych produktów dostępnych na rynku, które mają zwykle tylko jeden poziom zabezpieczeń. Jest to inwestycja o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach. Jest to zatem świetny produkt rentierski. Równocześnie jest inwestycją o wysokim poziomie elastyczności. Inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji.

6. Po co BREWE Leasing emituje Weksle?

Działalność prowadzona przez BREWE Leasing polega na udostępnianiu innym przedsiębiorcom kapitału, w szczególności poprzez leasingi lub faktoring. BREWE Leasing na tych operacjach generuje własne przychody i zyski. Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem BREWE Leasing emituje Weksle, by pozyskać kapitał na budowanie masy finansowej swojego biznesu. Pozyskane pieniądze będą wykorzystywane na podstawowy cel działalności BREWE leasing – w tym na zakup leasingowanych środków.

7. Na co przeznaczone są zainwestowane pieniądze?

BREWE Leasing jest firmą działająca w branży leasingów i faktoringu. Oznacza to pośrednictwo w finansowaniu działalności przedsiębiorców za stosownym wynagrodzeniem. Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem zainwestowane pieniądze będą wykorzystywane na wspomniany podstawowy cel działalności BREWE Leasing – w tym na zakup leasingowanych środków.

8. Jak często wypłacane są kupony odsetkowe?

Z Weksli wypłacane są Kupony co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu Weksla. Wszystkie Weksle danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia. Z tego powodu cena nabywanego Weksla musi być każdego dnia wyższa, tak aby Inwestorzy nabywający KWIT-y Dochodowy wcześniej nie byli poszkodowani. Ci, którzy nabywają KWIT wcześniej, otrzymują premię w postaci niższej ceny zakupu.

9. Kto i kiedy odprowadza podatek od zysków kapitałowych?

W wypadku osób fizycznych będących rezydentami, płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego obliczenie i odprowadzenie jest Emitent. Wedle obecnie obowiązujących interpretacji: w przeciwieństwie do obligacji, Weksel nie jest traktowany jako instrument procentowy, lecz dyskontowy. Dochodem podatnika jest dyskonto papieru wartościowego. Jako dochód rozumie się środki pieniężne postawione do dyspozycji Inwestora, przekraczające koszt nabycia KWIT-u Dochodowego (Weksla). Oznacza to, iż sama wypłata Kuponów nie jest obciążona podatkiem. Nie ma również obciążenia podatkowego w przypadku reinwestowania KWIT-u. Podatek jest obliczany dopiero przy finalnym wyjściu z inwestycji. W przypadku osób prawnych oraz nierezydentów obowiązują inne zasady, które należy każdorazowo indywidualnie analizować (np. w kontekście istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Powyższa informacja ma charakter ogólny. Zwracamy uwagę, że w celu uzyskania wyczerpującej informacji w tym zakresie należy się skonsultować z własnym doradcą podatkowym.

10. Czy istnieje możliwość wcześniejszego wykupu Weksla i z czym to się wiąże?

Weksel można przedstawić Emitentowi do wykupu na koniec każdego okresu inwestycyjnego. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi obciążeniami. W indywidualnych przypadkach można się również zwrócić do Emitenta o wcześniejszy wykup. Wiąże się to jednak z koniecznością odliczenia od Sumy wekslowej dodatkowej opłaty w wysokości sumy wartości pozostałych do wykupu Kuponów, powiększonych o 50%. Konieczność takiego odliczenia wynika z dyskontowego charakteru KWIT-u. A zatem nie jest możliwy przedterminowy wykup po wartości Sumy wekslowej, gdyż Suma wekslowa jest większa od kwoty, za jaką KWIT nabył Inwestor.

11. Dlaczego muszę zostawić Weksel w depozycie notarialnym?

Zastrzeżenie takie wynika z formalnego charakteru Weksla. Aby z Weksla uzyskać płatności, czyli aby mógł być on wykupiony (czy to w formie zaliczek na wykup – Kuponów, czy to finalnego wykupu), należy go fizycznie, w formie materialnej, przedstawić do wykupu. W przypadku Weksli w depozycie czynności te wykonuje w imieniu Inwestora Administrator Zastawu. Inwestor nie musi się więc tym zajmować. Analogicznie należy potraktować płatność podatku od zysków kapitałowych jakie Emitent jest zobowiązany potrącić z finalnego wykupu. W przypadku braku przechowywania Weksla w depozycie pojawia się konieczność pobierania od Inwestora kaucji na taki podatek, gdyż inaczej Emitent nie byłby w stanie zrealizować obowiązku płatnika podatku. Wynika z tego, że przechowywanie Weksla poza depozytem jest możliwe, ale bardzo niedogodne dla Inwestora.

12. Jak wygląda proces dziedziczenia w przypadku inwestycji w Weksle?

Weksel, jak każdy papier wartościowy, jest dziedziczony na zasadach ogólnych. Czyli potencjalny spadkobierca wstępuje w prawa pierwotnego posiadacza Weksla (nabywa własność Weksla), na podstawie stwierdzenia nabycia spadku – np. przed sądem lub notariuszem. O fakcie dziedziczenia należy powiadomić Emitenta możliwie jak najszybciej, w celu dokonania stosownych formalności, związanych ze zmianą beneficjenta KWIT-u Dochodowego. Formalności te załatwiane są bezpłatnie.

13. Czy do Weksla mogę udzielić pełnomocnictwa?

Inwestor może realizować wszystkie swoje prawa również za pośrednictwem pełnomocnika. W celu uniknięcia niejasności, powinno być udzielone pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym lub pełnomocnictwo notarialne. Obowiązują tutaj ogólne zasady udzielania pełnomocnictw(a) i jego zakresu. Nie można udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności niezgodnych z prawem lub tam, gdzie nie można udzielić pełnomocnictwa. W szczególności pełnomocnik nie może żądać przelewania wypłacanych Kuponów na swoje konto, a nie konto Inwestora.

14. Czy mogę złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

Obowiązują tu ogólne przepisy prawa, w tym dotyczące dziedziczenia. A zatem dysponowanie Wekslem odbywa się na podstawie stwierdzenia nabycia spadku. Zwracamy również uwagę, że wszelkie pełnomocnictwa wygasają wraz ze śmiercią udzielającego pełnomocnictwo.

15. Skąd się bierze różna cena Weksla Serii G19?

KAŻDY INWESTOR, NIEZALEŻNIE OD MOMENTU W KTÓRYM ZAPŁACIŁ ZA WEKSEL (czy to 1 lipca, czy też 30 września) otrzyma 7 października TĄ SAMĄ KWOTĘ PIERWSZEGO KUPONU (np. od weksla 50 tyś zł będzie to c.a. 935 zł).
Aby „zneutralizować” róznicę pomiędzy szybko decydującymi się inwestorami, a tymi, którzy potrzebują czasu na decyzje:, cena zakupu weksla „50 G 19” wynosi równo 50.000,00 zł TYLKO 1 lipca 2019.
Każdy dzień zwłoki przez inwestora powoduje, że musimy podnosić tą cenę o naliczane odsetki w wysokości 7,5% p.a. – neutralizujemy w ten sposób fakt, że 7 października kupon będzie miał tą samą wartość dla każdego z inwestorów.

Zadzwoń już teraz:

+48 32 700 11 83

+48 515 095 868

Śledź nas:

Share This