SPRAWDŹ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co to jest KWIT Dochodowy?

Jest to papier wartościowy, któremu nadano formalny charakter weksla. KWIT Dochodowy (Komercyjny weksel Inwestycyjny Terminowy, Dochodowy) różni się jednak funkcjonalnie od typowych weksli – które mają tylko funkcje zabezpieczające lub płatnicze. KWIT Dochodowy to coś więcej. Dlatego zastosowano bardziej rozbudowaną nazwę, lepiej oddającą specyfikę tego oryginalnego papieru wartościowego. Formalny charakter weksla daje mu szereg zalet – np. mocny charakter zabezpieczający, poprzez ogromną łatwość egzekucyjną. Z drugiej strony zastosowanie dyskont, oraz wypłacanie kuponów daje Inwestorowi możliwość udziału w zyskach z biznesu leasingowego.

2. Czy KWIT-y Dochodowe to pomysł BREWE Leasing czy też zaczerpnęliście go z innego źródła?

Sam pomysł weksli komercyjnych nie jest nowy. Ten instrument obchodził właśnie w Polsce ćwierćwiecze historii. Na bazie tradycyjnych rozwiązań, takich jak Prawo wekslowe i tradycyjny KWIT, wdrożyliśmy jednak wiele własnych pomysłów i funkcji. Stąd nasza oryginalna nazwa papieru wartościowego: KWIT Dochodowy.

3. Jaka jest podstawa prawna emisji KWIT-ów Dochodowych?

Emisja KWIT-ów Dochodowych odbywa się na podstawie Prawa wekslowego oraz uchwał zarządu BREWE Leasing. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że Prawo wekslowe z roku 1936 jest jednym z najstarszych, wciąż obowiązujących polskich aktów prawnych. Wskazuje to na ogromną stabilność uregulowań prawnych w tym zakresie.

4. Jaka jest różnica pomiędzy obligacjami korporacyjnymi a wekslami inwestycyjnymi?

Przede wszystkim jest to różnica formalna – jest to po prostu inny papier wartościowy, tworzony w oparciu o inne regulacje prawne. Tradycyjnie KWIT miały charakter dyskontowy i nie wypłacały kuponów. My to zmieniliśmy i kupony wypłacamy. Również tradycyjnie operowano w KWIT-ach bardzo dużymi nominałami i to też zmieniliśmy. Od strony praktycznej, w stosunku do obligacji, przy emisji weksli mamy mniej regulacji formalnych, które pociągałyby za sobą dodatkowe koszty – a tym samym przecież finalnie musiałyby obciążać inwestorów – kosztem niższych odsetek. wekslem ma też wyższą moc i szybkość egzekucji niż obligacja – co zwiększa bezpieczeństwo inwestorów. W naszej konstrukcji KWIT-u Dochodowego mamy też lepsze rozwiązania podatkowe. Poza tym, w konstrukcji  KWIT-u Dochodowego, w rozumieniu inwestora i skutków finansowych, poza wspomnianymi przewagami KWIT-ów Dochodowych, są to funkcjonalnie instrumenty podobne – o charakterze dłużnym, wypłacające kupony.

5. Czy mogę kupić kilka KWIT-ów Dochodowych różnych serii?

Tak, KWIT-y Dochodowe można nabywać w dowolnych konfiguracjach. Stale są dostępne papiery wartościowe o wyjściowych „nominałach” (cenie nabycia w pierwszym dniu emisji) 5, 20 i 50 tys. złotych. Można nabyć kilka KWIT-ów, jak również KWIT-y różnych serii. Oczywiście, pamiętajmy, że cena sprzedaży KWIT-u rośnie o niewielki ułamek procenta każdego dnia.

6. Czy to bezpieczna inwestycja?

Emitent uczynił wiele starań, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Jednak z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że odpowiedzialny Emitent nie może zapewniać o całkowitym braku ryzyka. Nie ma całkiem bezpiecznych inwestycji. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, wprowadza w błąd Inwestora. Jednak w naszym wypadku zastosowano szereg mechanizmów w celu zabezpieczenia przed ryzykiem. Wprowadziliśmy instytucję administratora zastawu – kancelarii adwokackiej i depozytu notarialnego. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta/BREWE Leasing o wartości nie mniejszej niż 120%. W przypadku wierzytelności Emitenta/BREWE Leasing, wynikających z umów leasingowych, dodatkowe zabezpieczenie stanowią przedmioty leasingu stanowiące własność Emitenta. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Emitent/BREWE Leasing złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 kpc. Wreszcie sam weksel stanowi zabezpieczenie często stosowane w innych sytuacjach. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.

7. Jak w praktyce wyglądałoby spieniężenie weksli przez Inwestora w przypadku braku płatności ze strony Emitenta?

Właśnie w tym celu powołany jest administrator zastawu oraz depozyt notarialny. Wszystkimi czynnościami zajmie się administrator, we współpracy z notariuszem. Warto przypomnieć, iż KWIT-y Dochodowe są zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym. Środki zabezpieczone zastawem są wyłączone z masy upadłościowej – analogicznie jak np. hipoteka. Czyli środki podczas trwania KWIT-ów pozostają w dyspozycji administratora, który w razie jakiś problemów z płatnościami spienięża dostępne środki i rozlicza inwestorów. Ponieważ stosujemy zabezpieczenie na poziomie 120%, nie może się zdarzyć sytuacja, iż środków zabraknie. Mamy tu stosowną poduszkę bezpieczeństwa. Dodatkowo administrator ma zabezpieczenie w trybie art 777 Kpc, więc może się zabezpieczać również na innym majątku spółki. KWIT-y Dochodowe są przechowywane w depozycie notarialnym. Notariusz nie może wydać depozytu komuś innemu niż osoba wskazana, czyli administratorowi zastawu. Inwestor jest pod tym względem bezpieczny do momentu wykupu KWIT-u.

8. Dlaczego jest to atrakcyjny produkt?

KWIT Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć w biznesie firmy BREWE Leasing. To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez administratora zastawu) jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje własnością Emitenta). Odróżnia to korzystnie KWIT Dochodowy od innych podobnych produktów dostępnych na rynku, które mają zwykle tylko jeden poziom zabezpieczeń. Jest to inwestycja o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach. Jest to zatem świetny produkt rentierski. Równocześnie jest inwestycją o wysokim poziomie elastyczności. Inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji.

9. Po co BREWE Leasing emituje KWIT-y Dochodowe?

Działalność prowadzona przez BREWE Leasing polega na udostępnianiu innym przedsiębiorcom kapitału, w szczególności poprzez leasingi lub faktoring. BREWE Leasing na tych operacjach generuje własne przychody i zyski. Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem BREWE Leasing emituje papiery dłużne, by pozyskać kapitał na budowanie masy finansowej swojego biznesu. Pozyskane pieniądze będą wykorzystywane na podstawowy cel działalności BREWE leasing – w tym na zakup leasingowanych środków.

10. Na co przeznaczone są zainwestowane pieniądze?

BREWE Leasing jest firmą działająca w branży leasingów i faktoringu. Oznacza to pośrednictwo w finansowaniu działalności przedsiębiorców za stosownym wynagrodzeniem. Naszym towarem jest pieniądz! Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem zainwestowane pieniądze będą wykorzystywane na wspomniany podstawowy cel działalności BREWE Leasing – w tym na zakup leasingowanych środków lub na faktoring.

11. Jak wygląda wypłacanie kuponów?

Z KWIT-ów Dochodowych wypłacane są kupony co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu weksla. Wszystkie KWIT-y Dochodowe danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia w tej samej wysokości. Naliczanie kuponów rozpoczynamy już od pierwszego dnia oferowania papieru wartościowego, pomimo, że sam KWIT Dochodowy powstaje po zakończeniu emisji. Z tego powodu cena nabywanego papieru wartościowego musi być każdego dnia wyższa, tak aby Inwestorzy, nabywający KWIT-y Dochodowy wcześniej, nie byli poszkodowani. Ci, którzy nabywają KWIT wcześniej, otrzymują premię w postaci niższej ceny zakupu. Z tego samego powodu pierwszy wypłacany kupon jest wyższy – bo obliczany jest on już od pierwszego dnia oferty, a wypłacany po kwartale od zakończenia emisji. Zaczyny od wypłacania kuponu obliczanego w skali roku według stawki 7,5%. Po zakończeniu pierwszego okresu inwestycyjnego, który trwa 18 miesięcy, inwestor może skorzystać z możliwości dalszego uczestnictwa w programie emisyjnym i nabywa prawo do kupna KWIT-u o wyższym oprocentowaniu. W kolejnych okresach inwestycyjnych, tym razem już rocznych, stawka procentowa kuponu rośnie odpowiednio do 8,0%; 8,5%; 9,0% i 9,5%. Oczywiście zależy to od jego decyzji, czy chce skorzystać z rosnących kuponów. Inwestor ma swobodę wyjścia z inwestycji na koniec każdego okresu.

12. Kto i kiedy odprowadza podatek od zysków kapitałowych?

W wypadku osób fizycznych będących rezydentami, płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego obliczenie i odprowadzenie jest Emitent. Wedle obecnie obowiązujących interpretacji: w przeciwieństwie do obligacji, weksel nie jest traktowany jako instrument procentowy, lecz dyskontowy. Dochodem podatnika jest dyskonto papieru wartościowego. Jako dochód rozumie się środki pieniężne postawione do dyspozycji Inwestora, przekraczające koszt nabycia KWIT-u Dochodowego (weksla). Oznacza to, iż sama wypłata kuponów nie jest obciążona podatkiem. Nie ma również obciążenia podatkowego w przypadku reinwestowania KWIT-u. Podatek jest obliczany dopiero przy finalnym wyjściu z inwestycji. W przypadku osób prawnych oraz nierezydentów obowiązują inne zasady, które należy każdorazowo indywidualnie analizować (np. w kontekście istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Powyższa informacja ma charakter ogólny. Zwracamy uwagę, że w celu uzyskania wyczerpującej informacji w tym zakresie należy się skonsultować z własnym doradcą podatkowym.

13. Czy istnieje możliwość wcześniejszego wykupu KWIT-u Dochodowego i z czym to się wiąże?

KWIT Dochodowy można przedstawić Emitentowi do wykupu w przewidzianym terminie na koniec każdego okresu inwestycyjnego. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi obciążeniami. W indywidualnych przypadkach można się również zwrócić do Emitenta o wcześniejszy wykup w czasie trwania okresu inwestycyjnego. Wiąże się to jednak z koniecznością odliczenia od Sumy wekslowej dodatkowej opłaty w wysokości sumy wartości pozostałych do wykupu kuponów, powiększonych o 50%. Konieczność takiego odliczenia wynika z dyskontowego charakteru KWIT-u. A zatem nie jest możliwy przedterminowy wykup po wartości sumy wekslowej, gdyż suma wekslowa jest większa od kwoty, za jaką KWIT nabył Inwestor, o przewidywane do wypłaty kupony.

14. Dlaczego muszę zostawić KWIT Dochodowy w depozycie notarialnym?

Zastrzeżenie takie wynika z formalnego charakteru KWIT-u Dochodowego jako weksla. Aby z weksla uzyskać płatności, czyli aby mógł być on wykupiony (czy to w formie zaliczek na wykup – kuponów, czy to finalnego wykupu), należy go fizycznie, w formie materialnej, przedstawić do wykupu. W przypadku weksli w depozycie, czynności te wykonuje w imieniu Inwestora administrator zastawu. Inwestor nie musi się więc tym zajmować. Analogicznie należy potraktować płatność podatku od zysków kapitałowych, jakie Emitent jest zobowiązany potrącić z finalnego wykupu. W przypadku braku przechowywania weksla w depozycie, pojawia się konieczność pobierania od Inwestora kaucji na taki podatek, gdyż inaczej Emitent nie byłby w stanie zrealizować obowiązku płatnika podatku. Wynika z tego, że przechowywanie weksla poza depozytem jest możliwe, ale bardzo niedogodne dla Inwestora.

15. Jak wygląda proces dziedziczenia w przypadku inwestycji w KWIT Dochodowy?

KWIT Dochodowy, jak każdy papier wartościowy, jest dziedziczony na zasadach ogólnych. Czyli potencjalny spadkobierca wstępuje w prawa pierwotnego posiadacza KWIT-u (nabywa własność weksla), na podstawie stwierdzenia nabycia spadku – np. przed sądem lub notariuszem. O fakcie dziedziczenia należy powiadomić Emitenta możliwie jak najszybciej, w celu dokonania stosownych formalności, związanych ze zmianą beneficjenta KWIT-u Dochodowego. Formalności te załatwiane są bezpłatnie.

16. Czy do KWIT-u Dochodowego mogę udzielić pełnomocnictwa?

Inwestor może realizować wszystkie swoje prawa również za pośrednictwem pełnomocnika. W celu uniknięcia niejasności, powinno być udzielone pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym lub pełnomocnictwo notarialne. Obowiązują tutaj ogólne zasady udzielania pełnomocnictw(a) i jego zakresu. Nie można udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności niezgodnych z prawem lub tam, gdzie nie można udzielić pełnomocnictwa. W szczególności pełnomocnik nie może żądać przelewania wypłacanych kuponów na swoje konto, a nie konto Inwestora.

17. Czy mogę złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

Obowiązują tu ogólne przepisy prawa, w tym dotyczące dziedziczenia. A zatem dysponowanie KWIT-em odbywa się na podstawie stwierdzenia nabycia spadku. Zwracamy również uwagę, że wszelkie pełnomocnictwa wygasają wraz ze śmiercią udzielającego pełnomocnictwo.

18. Skąd się bierze różna cena KWIT-u Dochodowego?

KAŻDY INWESTOR, NIEZALEŻNIE OD MOMENTU W KTÓRYM ZAPŁACIŁ ZA KWIT Dochodowy (czy to np. 1 lipca, czy też 30 września) otrzyma od KWIT-u Dochodowego danej serii, w oznaczonym dniu, TĄ SAMĄ KWOTĘ PIERWSZEGO KUPONU.      
Aby wyrównać różnicę dochodu pomiędzy szybko decydującymi się inwestorami, a tymi, którzy potrzebują czasu na decyzje, cena zakupu KWIT-u Dochodowego o „nominale” np. 50.000,00 zł wynosi równo 50.000,00 zł TYLKO pierwszego dnia emisji.          
Każdy dzień zwłoki przez inwestora powoduje, że musimy podnosić tą cenę poprzez zmniejszenie dyskonta w wysokości 7,5% p.a. od ceny wyjściowej – neutralizujemy w ten sposób fakt, że wszyscy inwestorzy otrzymują kupon tego samego dnia i o tej samej wartości od danego „nominału” KWIT-u Dochodowego dla każdego z inwestorów. A 7,5% w skali roku, oznacza wzrost ceny o 0,020548% każdego dnia.

19. Czym konkurujecie w branży? Co jest głównym motorem firmy - w sensie produktu?

Bezpieczeństwo, elastyczność i innowacja – to nasze podejście do klienta. Stosujemy niestandardowe zabezpieczenia transakcji. To pozwala nam sięgać po klientów nieobsługiwanych przez rynek korporacyjnych firm leasingowych. “Szyjemy” produkty na miarę oczekiwań. Finansujemy przedmioty leasingu, nie będące w kręgu zainteresowania wspomnianych wyżej firm. Na przykład wartości niematerialne i prawne, stada zwierząt itp. W zakresie faktoringu finansujemy np. jednostkowo mniejsze faktury. Wpisuje się to bardzo dobrze w potrzeby grupy MSP.

Zadzwoń już teraz:

+48 32 700 11 83

+48 515 095 868

Śledź nas:

Share This